Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem jsou používány a chráněny Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využívaním našich služeb, při podpoře naší činnosti, účastí na našich akcích a programech či používáním webové stránky www.be-dna.eu, www.be-dna.cz nebo www.be-dna.sk (dále jen „Webová stránka”).

Získáváme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje, které nám umožňují kvalitně poskytovat naše služby našim klientům. Osobní údaje také shromažďujeme za účelem získávání finančních zdrojů a rozvoje našich aktivit. Při zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů jednáme pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů splňují informační povinnost správce vůči našim klientům, podporovatelům a návštěvníkům Webové stránky ve smyslu Článku 13 Nařízení.

Základní definice:

Správce:

Match them s. r. o. se sídlem K lánu 561/8, 16000 Praha 6, Česká republika, IČO: 08271046, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 316058.

Osobní údaj:

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, jako výsledek Vaší interakce s námi a v důsledku Vašeho využívání našich služeb či v důsledku Vaší účasti na či podpoře naší činnosti, a to zejména při:

Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky způsobem níže popsaným v sekci Technická data a údaje o návštěvě Webové stránky těchto zásad.

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu a neposkytnutí příslušné služby.

 Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Nejčastěji můžeme shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

Důvody zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli  poskytovat naše služby, o které jste projevili zájem, informovali Vás o naší činnosti a umožnili Vám účast na našich akcích, které pořádáme, a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost a kvalitu našich služeb.

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

a) bez souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to v případě

b) se souhlasem

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme. 

Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

Společnost match-them s.r.o. si vyžádá Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů zejména v následujících případech:

Přímý marketing

Jste-li náš zákazník, mohou být Vaše identifikační a kontaktní údaje použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Na základě našeho oprávněného zájmu Vám můžeme prostřednictvím emailu zasílat nabídky ohledně služeb, produktů či našich vzdělávacích akcí a aktivit zaměřených na vzdělávaní, případně informace, které jste si od nás vyžádali. Z odběru zasílání sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

Vaše identifikační a kontaktní údaje mohou být použity pro výše uvedené účely též tehdy, přihlásíte-li se samostatně k odběru našeho zpravodaje.

PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU, A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU PRO DANÝ ÚČEL NADÁLE ZPRACOVÁNY.

 Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb a plnění smlouvy a po dobu stanovenou příslušným zákonem (např. zákon o účetnictví apod.).

Technická data a údaje o návštěvě webové stránky

Webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. k analýze návštěv našich Webových Stránek a jejich vylepšení. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Webová stránka může obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn apod. Tyto odkazy nejsou součástí Webové stránky, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Naše stránky obsahují také technická cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou námi zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to spolupracovníky match-them s.r.o.

Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v  IT systémech a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do států mimo Evropskou Unii (není-li uvedeno jinak). Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k  údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.  Zaměstnanci i dobrovolníci jsou poučeni, jak s osobními údaji bezpečně a diskrétně zacházet a jsou vázáni mlčenlivostí; každý zaměstnanec je navíc seznámen s obsahem interní směrnice o ochraně osobních údajů. Naše písemnosti uchováváme v uzamykatelných skříních a celý prostor je chráněn.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nezpřístupníme třetí straně, s výjimkou naši účetní společnosti (DOPITA studio, s.r.o.) a dalších osob zapojených do organizací eventů, které s námi spolupracují na základě živnostenského oprávnění; může se též jednat o případné externí IT správce a servisní techniky.

Pro zpracování Vašich osobních údajů může využívat online služeb např. společnosti Google LLC či Microsoft Corporation nebo e-mailingových služeb (Brevo (Sendinblue) a v minulosti Mailchimp), poskytovatelé registrací na naše akce (Smsticket.cz, GoOut, Simpleshop.cz). Tyto společnosti se mohou nacházet v USA, a jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí (https://www.privacyshield.gov), tudíž takové předávání osobních údajů  nevyžaduje zvláštní povolení.

Přístup těchto osob a zpracování osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno za podmínek stanovených právními předpisy.

Práva subjektů údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že správce nebo pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

Dále můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na právním základě oprávněného zájmu z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. V případě takové námitky přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudou existovat  oprávněné důvody pro  jejich další zpracování nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků

V případě, pokud se domníváte, že jsme porušili právní předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci BE-DNA, prosím, kontaktujte správce na: info@be-dnamail.com nebo písemně na: BE-DNA, se sídlem Kamenická 673/5, 170 00 Praha 7.

Platnost a aktualizace

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 01.05.2024.

Naše procesy zpracování a ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a revidujeme a proto můžeme čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Pokud taková aktualizace bude zahrnovat podstatné změny, budeme Vás o tom informovat. Aktuálně platná verze zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na naší Webové stránce.